شرکت فنی مهندسی ایمن پیشگامان بارز

شرکت فنی مهندسی ایمن پیشگامان بارز با اتکا به دانش و تجربه و دارا بودن نیروهای متخصص، کار آزموده و عملیاتی و نیز بهره گیری از اساتید دانشگاهی آماده اراِئه خدمات مطلوب صنایع در حوزه های بازرسی فنی، ایمنی و بهداشت می باشد.

اهداف شرکت:

  • صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی در صنایع مختلف
  • توسعه فرهنگ ایمنی و ایمن سازی محیط کار
  • کاهش و پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار

از طریق:

  • ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار
  • بازرسی های فنی مهندسی ادواری
  • آموزش های عمومی و تخصصی
  • ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

متن سربرگ خود را وارد کنید.