بازرسی دیگ بخار

بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار

بازرسی فنی و تست دیگ بخار و ظروف تحت فشار

 ایمنی دیگ بخاردیگ بخار به مخزن تحت فشار بسته ای اطلاق می شود که در داخل آن سیالی برای استفاده در خارج از آن گرما می بیند. این گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای ...